Tüzük

Madde 1 – Derneğin adı “SPOR YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ” dir. Kısa adı “SPOYDER” dir.

Madde 2 – Dernek, spor ve spor yöneticiliği alanında ülkemize ve Türk Milletine maddi, manevi ve akademik katkıda bulunmak, faaliyet yapmak, Türkiye ve Türk Dünyası ile arasındaki kardeşlik ve sosyal iliksilerin geliştirilmesi yönünde spor alanında faaliyetlerde bulunmak, amacı ile kurulmuş ve hizmet konuları aşağıda sunulmuştur.

1- Spor yöneticiliğinin önemini vurgulamak, gerekliliğini ortaya koymak,
2- Akademik çalışmalar yapmak, desteklemek,
3- Spor yöneticiliğinin sorunlarıyla ilgilenmek, Spor Yöneticiliğinin meslek grubu olarak tanınmasını ve etkinliğini temin etmek.
4- Her türlü spor faaliyetlerinin gelişimini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak,
5- Spor yönetimi alanın da istihdam artırıcı çalışmalar yapmak,
6- Amatör ya da profesyonel kulüp, spor şirketi, federasyonlar ve sporla ilgili diğer kuruluşlarda spor yöneticiliğinin gelişimini sağlamak,
7- Topluma sporu sevdirmek, spor alanında yeniliklerin topluma ya da ilgili kuruluşlara aktarımını sağlamak
8- Spor Yöneticileri arasında mesleki işbirliği ve koordinasyon tesis etmek, sosyal dayanışmayı yaratmak, kuvvetlendirmek ve geliştirmek
9- Spor Yöneticiliği çalışma hayatında işveren-is gören ilişkilerinin olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini sağlamak ve böylece is barışını korumaya çalışmak.
10- Diğer ülkelerde Spor Yöneticiliği alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili yerlerle ve toplumla paylaşmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

1-Spor Yöneticiliğinin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Ücretli ya da ücretsiz Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi isletmeler kurmak ve isletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, isçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adi geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, spor kulübü veya şirketi, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
17- Faaliyet alanlarıyla ilgili akademik çalışma yapmak, yapana yardımcı olmak, gerekirse maddi destek sunmak, burs vermek,
18- Dernek üyeleri ve yöneticilerinin derneğin faaliyet alanlarıyla ilgili hukuksal taleplerini karşılamak, takibini yapmak,
19- Türkiye ve Türk Dünyası arasındaki kardeşlik ve sosyal bağıları güçlendirici spor faaliyetleri ve organizasyonları yapmak, bu amaçla çalışmalar yürütmek.